Thử Sức Cùng Các Câu Hỏi Vui Tiếng Anh Hay

Đố vui giờ Anh là phương pháp vừa đưa về sự vui chơi giải trí vừa rèn luyện trí óc đồng thời ghi nhớ tiếng Anh công dụng hơn. Hãy thuộc test mức độ cùng với những câu đố tiếng Anh tốt, dễ dàng kèm câu trả lời và phiên âm dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Thử Sức Cùng Các Câu Hỏi Vui Tiếng Anh Hay

100+ câu đố tiếng Anh vui có đáp án

Note: Câu đố bằng giờ Anh không chỉ là để vui mà với chúng ta bắt đầu học , đó là biện pháp học, ghi ghi nhớ trường đoản cú vựng và luyện phân phát âm chuẩn rộng. Do đó, sinh hoạt mấy câu đầu ví dụ,IELTS Fighter đều ghi phiên âm sát bên, bạn lưu giữ hiểu đúng đắn, luyện tập luôn luôn nhé. Tiếp tục các bạn tự tra cứu vạc âm chuẩn cùng với Cambridge Dictionary hoặc Oxford để biết cách phát âm chuẩn nhé.

điều đặc biệt chăm chú biện pháp vạc âm của các âm s, ed sau cùng. Chi huyết về nguyên tắc phân phát âm những đuôi này, các bạn xem tại: Cách vạc âm s, es, ed và bài xích tập có đáp án

Các câu đố mẹo tiếng Anh dưới đây có câu khó khăn, tất cả câu dễ dàng cùng mẹo riêng cho nên hãy chăm chú kỹ nhé!

1. What has ears but can not hear?

/wɒt/ /hæz/ /ɪərz//bʌt//kæn//hɪər/?

Đáp án : Corn /kɔːn/ (an ear of com /æn//ɪər/ /əv/ /kɒm/: 1 bắp ngô)

2. What clothing is always sad?

/wɒt/ /ˈkləʊ.ðɪŋ//ɪz//ˈɔːl.weɪz//sæd/

Đáp án : Blue jeans /bluː/ /dʒiːnz/ (Blue còn là từ diễn đạt trọng tâm trạng buồn)

3. What key does not lochồng the door?

/wɒt//kiː//dʌz//nɒt//lɒk//ðiː//dɔːr/?

Đáp án : Key words/kiː/ /wɜːdz/

4. Where does June come before May?

/weər/ /dʌz/ /dʒuːn/ /kʌm/ /bɪˈfɔːr/ /meɪ/

Đáp án : Dictionary /ˈdɪk.ʃən.ər.i/

5. What comes twice in a moment, once in a minute and never in a hundred years?

/wɒt//kʌmz//twaɪs//ɪn/ /ə/ /ˈməʊ.mənt/, /wʌns//ɪn/ /ə/ /ˈmɪn.ɪt/ /ænd/ /ˈnev.ər/ /ɪn/ /ə/ /ˈhʌn.drəd/ /jɪərz/

Đáp án : Letter “M”

6. What is it that was the past of tomorrow & the future of yesterday?

/wɒt/ /ɪz//ɪt//ðæt//wɒz//ðiː/ /pɑːst/ /əv/ /təˈmɒr.əʊ//ænd//ðiː//ˈfjuː.tʃər//əv/ /ˈjes.tə.deɪ/

Đáp án : Today /təˈdeɪ/ (ngày hôm nay)

7. What belongs only lớn you but it is used more by others than by yourself?

/wɒt//bɪˈlɒŋz//ˈəʊn.li//tuː//juː//bʌt/ /ɪt//ɪz/ /juːst/ /mɔːr//baɪ/ /ˈʌð•ərz//ðæn//baɪ//jɔːˈself/?

Đáp án : Your name (tên của bạn) /jɔːr/ /neɪm/

8.What increases but never decreases?

/wɒt/ /ɪnˈkriːss/ /bʌt/ /ˈnev.ər/ /dɪˈkriːss/

Đáp án : Your age (tuổi tác)/jɔːr//eɪdʒ/

9. Which months have the 28th day?

/wɪtʃ/ /mʌnθs//hæv/ /ðiː/28th /deɪ/

Đáp án : All months (tất cả các tháng) /ɔːl/ /mʌnθs/

10. What are the two things that people never eat before breakfast?

/wɒt/ /ɑːr/ /ðiː//tuː/ /θɪŋz/ /ðæt/ /ˈpiː.pəl//ˈnev.ər//iːt//bɪˈfɔːr/ /ˈbrek.fəst/

Đáp án : Lunch and Dinner /lʌntʃ/ /ænd/ /ˈdɪn.ər/

11. Who works only one day in a year but never gets fired?

/huː/ /wɜrks/ /ˈəʊn.li/ /wʌn/ /deɪ//ɪn/ /ə/ /jɪər//bʌt//ˈnev.ər/ /ɡets/ /faɪərd/

Đáp án : Santa Claus /ˈsæn.tə ˌklɔːz/

12. What has three hands but only one face?

/wɒt/ /hæz/ /θriː/ /hændz//bʌt/ /ˈəʊn.li//wʌn//feɪs/

Đáp án : A clock /ə/ /klɒk/

13. When I eat, I live but when I drink, I die. Who am I?

/wen/ /aɪ/ /iːt/,/aɪ//lɪv/ /bʌt//wen/ /aɪ//drɪŋk//daɪ/. /huː/ /æm//aɪ/?

Đáp án : Fire (lửa)/faɪər/

14. They travel all over the world but kết thúc up in one corner. What are they?

/ðeɪ/ /ˈtræv.əl/ /ɔːl/ /ˈəʊ.vər/ /ðiː//wɜːld//bʌt/ /end//ʌp//ɪn/ /wʌn/ /ˈkɔː.nər/. /wɒt/ /ɑːr/ /ðeɪ/?

Đáp án : Stamps /stæmps/

15. What kind of cup can"t hold water

/wɒt//kaɪnd/ /əv/ /kʌp/ /kænt/ /həʊld/ /ˈwɔː.tər/

Đáp án : a cupcake /ə/ /ˈkʌp.keɪk/

16. What ngân hàng never has any money

/wɒt//bæŋk/ /ˈnev.ər/ /hæz/ /ˈen.i/ /ˈmʌn.i/

Đáp án : the riverbank /ðiː/ /ˈrɪvəˌbæŋk/

17. What ship has two mates but no captain?

/wɒt//ʃɪp/ /hæz/ /tuː/ /meɪts//bʌt//nəʊ/ /ˈkæp.tɪn/

Đáp án : a relationship /ə/ /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

18. What comes down but never goes up

/wɒt//kʌmz/ /daʊn/ /bʌt/ /ˈnev.ər//ɡəʊz/ /ʌp/

Đáp án : Rain /reɪn/

19. What is the longest word in the dictionary

/wɒt/ /ɪz/ /ðiː//lɒŋɪst//wɜːd//ɪn//ðiː/ /ˈdɪk.ʃən.ər.i/

Đáp án : Smiles /smaɪlz/

trăng tròn. How can somebody walk for 8 days without sleeping

/haʊ/ /kæn/ /ˈsʌm.bə.di/ /wɔːk//fɔːr/ /eɪt/ /deɪz/

Đáp án : He sleeps only at night/hiː//sliːps//ˈəʊn.li/ /æt/ /naɪt/

21. What has three ways out và just one way in?

/wɒt/ /hæz/ /θriː/ /weɪz//aʊt/ /ænd/ /dʒʌst/ /wʌn/ /weɪ/ /ɪn/

Đáp án : A t-shirt /ə/ /ˈtiː ʃɜːt/

22. I have every color but no gold. What am I

/aɪ/ /həv/ /ˈevri//ˈkʌlə(r)/ /bʌt//nəʊ/ /ɡəʊld/./wɒt/ /æm//aɪ/?

Đáp án : a rainbow /ə/ /ˈreɪnbəʊ/

23. What goes through towns & over hills but never moves?

/wɒt/ /ɡəʊz/ /θruː/ /taʊnz//ænd//hɪlz//bʌt//ˈnev.ər//muːvz/

Đáp án : A road /ə/ /rəʊd/

24. Take off my skin - I won"t cry but you will. What am I?

/teɪk//ɒf/ /maɪ/ /skɪn/ /aɪ/ /wəʊnt/ /kraɪ/ /bʌt/ /juː/ /wɪl/. /wɒt//æm//aɪ/?

Đáp án : An onion /ən//ˈʌnjən/

25. Which word contains 26 letters but only syllables?

/wɪtʃ//wɜːd/ /kənˈteɪnz/ 26 /ˈletə(r)z//bʌt/ /ˈəʊn.li//ˈsɪləbls/

Đáp án : alphabet /ˈælfəbet/

26. I can fly but have no wings.I can cry but I have sầu no eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I?

/aɪ//kən/ /flaɪ/ /bʌt/ /həv//nəʊ//wɪŋs/. /aɪ/ /kən/ /kraɪ/ /bʌt/ /aɪ/ /həv/ /nəʊ/ /aɪz/. /weərˈevə(r)/ /aɪ//ɡəʊ/, /ˈdɑːknəs/ /ˈfɒləʊz//mi/./wɒt//æm//aɪ/?

Đáp án : Clouds /klaʊdz/ 27. Which word in the English language is most frequently spelled wrong?

/wɪtʃ//wɜːd//ɪn/ /ðiː/ /ˈɪŋɡlɪʃ/ /ˈlæŋɡwɪdʒ/ /ɪz/ /məʊst//ˈfriːkwəntli/ /speld//rɒŋ/?

Đáp án : wrong /rɒŋ/

28. What walks on four legs in the morning, two legs at midday, & three legs in the evening?

/wɒt//wɔːks//ɒn/ /fɔː(r)/ /leɡz//ɪn//ðiː/ /ˈmɔːnɪŋ/, /tuː/ /leɡz/ /ət/ /ˌmɪdˈdeɪ/ /ænd/ /θriː/ /leɡz/ /ɪn//ðiː/ /ˈiːvnɪŋ/

Đáp án: Man /mæn/

29. What tastes better than it smells?

Đáp án: A Tongue.

30.What kind of room has no doors or windows?

Đáp án:A Mushroom.

31. During what month vị people sleep the least?

Đáp án:February, it"s the shorkiểm tra month.

32. What is orange & sounds lượt thích a parrot?

Đáp án: A Carrot.

33. What word becomes shorter when you add two letters lớn it?

Đáp án: Short

34. Two children are born on the same day by the same mother but they are not twins. How is that possible?

Đáp án: They are triplets!

35. Henry"s mother had three children. The first child was named Spring, The second child was named Winter. What was the third child"s name?

Đáp án: Henry of course.

36.What has four wheels và flies?

Đáp án: A garbage truchồng.

37. What gets wetter the more it dries?

Đáp án: A towel.

38. Which word in the dictionary is spelled incorrectly?

Đáp án: Incorrectly

39. You cannot keep this until you have given it. What is it?

Đáp án:A promise.

40.What spends all the time on the floor but never gets dirty?

Đáp án:Your Shadow.

41.What part of the chicken has the most feathers?

Đáp án:The Outside.

42. What goes up và down but never moves?

Đáp án:The stairs.

43. What sounds lượt thích a sneeze & is made out of leather?

Đáp án:A shoe

44. What always goes to lớn sleep with shoes on?

Đáp án:A horse

45.What has a bottom at the top?

Đáp án: Your legs.

46.If two is company & three is a crowd, what is four and five?

Đáp án:Nine of course.

47. What starts with an E, ends with an E & only has one letter in it?

Đáp án: An envelope

48. What runs but never walks?

Đáp án: A tap.

49. What is a chickens favourite vegetable?

Đáp án: An eggplant.

50. What kind of vegetable needs a plumber?

Đáp án: A Leek.

51.If Y.E.S spells "yes", what does E.Y.E.S spell?

works best when said khổng lồ a frikết thúc and not read

52. How far can a bear walk inkhổng lồ the woods?

Đáp án: Halfway.

53. Which 5 letter words in the dictionary can be pronounced the same, even if it has 4 of its letters removed?

Đáp án:Queue

54. What is something that you can easily hold in your right hvà but never in your left hand?

Đáp án:Your left elbow.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Trời Nắng Đẹp, 50000+ Trời Nắng & Ảnh Thiên Nhiên Miễn Phí

55.Which word in the dictionary starts & finishes with the letter E, but only has one letter?

Đáp án: Envelope.

56. What has a neck but doesn"t have sầu a head?

Đáp án: A bottle.

57.What begins with the letter P, finishes with the letter E and has over a thousand letters in it?

Đáp án:Post Office.

58. If everyone decided to lớn purchase only pink cars, what would we have?

Đáp án: A pink carnation.

59.What is so unbelievably fragile that just by speaking it"s name will break it?

Đáp án: Silence.

60.Walk on the living, they don"t even mumble. Walk on the dead and they mutter and grumble. What are they?

Đáp án: Leaves

61.There are 10 kids and a bowl with 10 oranges in it. How bởi vì divide up the oranges so that every kid gets và orange but one remains in the bowl?

Đáp án: You give sầu 9 kids an orange each & you give sầu the tenth kid the bowl with the orange in it.

62. A young man is learning khổng lồ drive. He travels the wrong way down a one way street and passes a policeman. The policeman sees hyên but does nothing. Why?

Đáp án:The young man was walking.

63.What starts with a T, ends with a T and is full of T?

Đáp án: A Teapot.

64. I am weightless, but put me in a bucket và I will make it lighter. What am I?

Đáp án: A hole.

65.What has many hearts but no other organs?

Đáp án: A deông xã of cards.

66. What sometimes freezes after it has been heated up?

Đáp án: A computer.

67.Plucked from a fruit, bitter like a root, burning & bold, or even cold when sold. What am I?

Đáp án:Coffee beans.

68. There are two monkeys on a tree và one jumps off. Why does the other monkey jump too?

Đáp án:Monkey see monkey bởi.

69. What is always in front of you but can’t be seen?

Đáp án:The future

70. What question can you never answer yes to?

Đáp án: Are you asleep yet?

71. I’m tall when I’m young, and I’m short when I’m old. What am I?

Đáp án:A candle

72. A man dies of old age on his 25 birthday. How is this possible?

Đáp án:He was born on February 29.

73. The more of this there is, the less you see. What is it?

Đáp án: Darkness

74.Riddle: What has lots of eyes, but can’t see?

Đáp án:A potato

75. Riddle: What has one eye, but can’t see?

Đáp án: A needle

76.Riddle: What has many needles, but doesn’t sew?

Đáp án:A Christmas tree

77.What has hands, but can’t clap?

Đáp án:A clock

79. What has legs, but doesn’t walk?

Đáp án: A table

80. What has one head, one foot & four legs?

Đáp án: A bed

81.What can you catch, but not throw?

Đáp án: A cold

82.What kind of b& never plays music?

Đáp án: A rubber band

83. What has many teeth, but can’t bite?

Đáp án:A comb

85. What is cut on a table, but is never eaten?

Đáp án:A deông chồng of cards

86.Riddle: What has words, but never speaks?

Đáp án:A book

87. What runs all around a backyard, yet never moves?

Đáp án: A fence

88. What can travel all around the world without leaving its corner?

Đáp án: A stamp

89.What has a thumb và four fingers, but is not a hand?

Đáp án: A glove

90. What has a head and a tail but no body?

Đáp án: A coin

91. Where does one wall meet the other wall?

Đáp án: On the corner

92. What building has the most stories?

Đáp án:The library

93. What tastes better than it smells?

Đáp án:Your tongue

94. What has 13 hearts, but no other organs?

Đáp án: A dechồng of cards

95. What kind of coat is best put on wet?

Đáp án: A coat of paint

96.What has a bottom at the top?

Đáp án:Your legs

97.What has four wheels and flies?

Đáp án:A garbage truck

98. I am an odd number. Take away a letter và I become even. What number am I?

Đáp án:Seven

99. If two’s company, and three’s a crowd, what are four & five?

Đáp án: Nine

100. What three numbers, none of which is zero, give the same result whether they’re added or multiplied?

Đáp án: One, two & three

101.Three doctors said that Bill was their brother. Bill says he has no brothers. How many brothers does Bill actually have?

Đáp án: None. He has three sisters.

102. Two fathers & two sons are in a car, yet there are only three people in the car. How?

Đáp án:They are a grandfather, father & son.

103. The day before yesterday I was 21, and next year I will be 24. When is my birthday?

Đáp án: December 31; today is January 1.

104.A little girl goes khổng lồ the store và buys one dozen eggs. As she is going home page, all but three break. How many eggs are left unbroken?

Đáp án: Three

105.If there are three apples và you take away two, how many apples bởi you have?

Đáp án: You have sầu two apples.

106. What five-letter word becomes shorter when you add two letters to lớn it?

Đáp án:Short

107. What begins with an “e” and only contains one letter?

Đáp án:An envelope

108. What would you find in the middle of Toronto?

Đáp án:The letter “o”

109. You see me once in June, twice in November và not at all in May. What am I?

Đáp án: The letter “e”

110.Two in a corner, one in a room, zero in a house, but one in a shelter. What is it?

Đáp án:The letter “r”

111. I am the beginning of everything, the over of everywhere. I’m the beginning of eternity, the end of time & space. What am I?

Đáp án: Also the letter “e”

112.What 4-letter word can be written forward, backward or upside down, and can still be read from left to lớn right?

Đáp án: NOON

113.Forward I am heavy, but backward I am not. What am I?

Đáp án:The word “not”

114. What is 3/7 chicken, 2/3 mèo & 2/4 goat?

Đáp án:Chicago

115.I am a word of letters three; add two & fewer there will be. What word am I?

Đáp án:Few

116. What word of five letters has one left when two are removed?

Đáp án: Stone

117.What is the end of everything?

Đáp án: The letter “g”

118. What word is pronounced the same if you take away four of its five letters?

Đáp án:Queue

119. What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a head but never weeps, has a bed but never sleeps?

Đáp án:A river

1trăng tròn. Speaking of rivers, a man calls his dog from the opposite side of the river. The dog crosses the river without getting wet, and without using a bridge or boat. How?

Đáp án: The river was frozen.

121. What can fill a room but takes up no space?

Đáp án: Light

122. If you drop me I’m sure to crachồng, but give sầu me a smile và I’ll always smile baông chồng. What am I?

Đáp án: A mirror

123. The more you take, the more you leave behind. What are they?

Đáp án: Footsteps

124.People make me, save me, change me, raise me. What am I?

Đáp án: Money

125. What breaks yet never falls, & what falls yet never breaks?

Đáp án: Day, và night

126. What goes through cities và fields, but never moves?

Đáp án: A road

127.I have lakes with no water, mountains with no stone and cities with no buildings. What am I?

Đáp án:A map

128. What does man love more than life, hate more than death or mortal strife; that which contented men desire; the poor have, the rich require; the miser spends, the spendthrift saves, và all men carry lớn their graves?