Thảo Luận: Cung Thủ Tiếng Anh Là Gì

The Thracian troops of Andriscus would have primarily been Peltast skirmisher infantry & light cavalry.

Bạn đang xem: Thảo Luận: Cung Thủ Tiếng Anh Là Gì


Ông cũng đã tất cả 1đôi mươi.000 lính cỗ binh với 12 nghìn cung thủ, cũng là một trong bộ phận quan trọng đặc biệt trong quân đội Parthia.
He also had 1đôi mươi,000 infantrymen & 12,000 mounted archers, which were also an important feature of the Parthian army.
3,000 denarius tương đương cùng với 10 năm lương cơ bạn dạng của một tín đồ bộ đội Bộ binh Chủ lực sau dịp tăng lương năm 48 SCN.
At 3,000 denarii, this was equivalent lớn ten years" gross salary for a common legionary after the pay increase of 84 AD.
Ngự lâm quân Tây Ban Nha cố kỉnh kỷ 17 (Conquistador) là một số loại lính bộ binh gắng súng mặc tiếp giáp Fe tuyệt nhất trong game.
The Spanish 17th-century Musketeer (Conquistador) is the only armored infantry shooter in the whole game.
khi nhị quân team đối mặt nhau, Pyrros call cho những tướng lĩnh khác biệt và tngày tiết phục toàn lính cỗ binh bỏ ngũ.
As the two armies faced each other, Pyrrhus called out lớn the various officers by name & persuaded the whole body toàn thân of infantry to lớn desert.
Lính cỗ binh của Thập từ quân cũng nghỉ ngơi nghơi nhằm bù mang đến cuộc tiến quân cấp vã của họ trước đó trong ngày.
Hartmann đã tòng ngũ trong quân nhóm Pháp vào thời điểm tháng 10 năm 1804, cùng với bốn biện pháp là lính cỗ binh thuộc Trung đoàn Bộ binc dịu số 15.
Hartmann entered the French army in October 1804 as an infantryman in the 15th Light Infantry Regiment.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Mưa Buồn Lãng Mạn Nhất, 61 Ngày Mưa Ý Tưởng


Năm 1775, Quân đội Anh sở tại, không bao gồm dân binh, có khoảng 45.123 quân nhân bên trên toàn quả đât, có 38.254 quân nhân cỗ binh với 6.869 kỵ binch.
In 1775, the standing British Army, exclusive of militia, comprised 45,123 men worldwide, made up of 38,254 infantry và 6,869 cavalry.
Nhỏng thể cả dòng vua bị quăng vào một chiếc mồ hoang—giống hệt như một người bộ đội bộ binh hèn mọn tử tmùi hương nơi mặt trận.
It is as if the dynasty were thrown inkhổng lồ an unmarked grave sầu —like a mere foot soldier slain in battle.
Trong số 44.000 bộ đội cỗ binh không hẳn của Seleukos, bọn họ không rõ liệu rằng bao gồm bao nhiêu trong các sẽ là của Cassander cùng Lysimachos.
Of the 44,000 non-Seleucid infantry, it is unclear what proportion were supplied by Cassander & Lysimachus respectively.
Các Chuyên Viên ngày này dự tính rằng phe liên minc có khoảng 30.000-40.000 quân nhân cỗ binhlính phalanx, phần còn lại là cỗ binh dịu.
Modern experts estimate that, of the allies" total infantry, perhaps 30,000–40,000 were phalangites, with the remainder being light troop types.
Chỉ bao gồm chưa đến 2000 lính bộ binh trốn thoát được, trong lúc kỵ binc đang quăng quật chạy cùng với Mago ngay trong khi trận đánh vừa bắt đầu sảy ra.
Ông đi bí quyết xa đại thành phần quân của mình và cho Libourne trước lúc phương diện ttách lặn với chỉ 500 bộ đội bộ binh cùng 800 cung thủ cưỡi ngựa.
He outdistanced a majority of his forces, arriving at Libourne by sunphối with only 500 men-at-arms & 800 mounted archers.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M