Giải Vở Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7

Câu 1. Look at the cards. Complete the conversationsCâu 2. Complete the thẻ for yourself và write a similar conversation lượt thích the one in exercise 1.Câu 3. Look at the results of the survey. Then write the answers khổng lồ the questions.Câu 4. Write similar questions và answers about Bao, Cuong, Du & Thu Ha.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập tiếng anh lớp 7


Câu 1. Look at the cards. Complete the conversations

( Nhìn vào tấm thiệp. Xong đoạn hội thoại) 

*

a)

 

 

Interviewer :

Good morning. What’s your name? •

 

Thao :

My name’s Thao.

 

Interviewer :

What.............................................................

..... , Thao?

Thao :

It’s Tran.

 

Interviewer :

Thank you. Where........................................

?

Thao :

15 Le Loi Street, domain authority Nang City.

"

Interviewer :

What class...................................................

?

Thao :

I’m in class 7B.

 

Interviewer :

How..............................................................

?

Thao :

I’m 13.

 

b)

 

 

Interviewer :

Good morning. What’s your name?

 

Trung :

My name’s Trung.

 

Interviewer :

What.............................................................

...., Trung?

Trung :

It’s.....................

 

Interviewer :

Thank you. Where........................................

?

Trung :

 

 

Interviewer :

What class...................................................

?

Trung :

 

 

Interviewer :

How..............................................................

?

Trung :

........................................................

 

 

Đáp án

Interviewer :

Good morning. What’s your name? 

 

Thao :

My name’s Thao.

 

Interviewer :

What is your family name

, Thao?

Thao :

It’s Tran.

 

Interviewer :

Thank you. Where vì chưng you live

?

Thao :

15 Le Loi Street, domain authority Nang City.

"

Interviewer :

What class are you in ?

?

Thao :

I’m in class 7B.

 

Interviewer 

How old are you

?

Thao :

I’m 13.

 

b)

 

 

Interviewer :

Good morning. What’s your name?

 

Trung :

My name’s Trung.

 

Interviewer :

What is your family name

, Trung?

Trung :

It’s Do

 

Interviewer :

Thank you. Where vì chưng you live

?

Trung :

 54 Tran Phu Street, Vinh City

 

Interviewer :

What class are you in

?

Trung :

 I"m in class 7B

 

Interviewer :

How old are you ?

?

Trung :

14

 

Dịch :

a)

Người bỏng vấn: kính chào buổi sáng. Tên em là gì?

Thảo : thương hiệu em là Thảo

NPV : Tên bọn họ của em là gì , Trung?

Thảo : Nó là Đỗ ạ.

NPV : Cảm ơn em, Em sống nơi đâu ?

Thảo : 15 Đường Lê Lợi, tp Đà Nẵng.

NPV : Em học tập lớp nào?

Thảo : Em học lớp 7B.

NPV : Em bao nhiêu tuổi?

Thảo : 13 ạ.

b) 

Người phỏng vấn: kính chào buổi sáng. Tên em là gì?

Trung : tên em là Trung

NPV : Tên họ của em là gì , Trung?

Trung : Nó là Đỗ ạ.

NPV : Cảm ơn em, Em sống ở đâu ?

Trung : 54 Đường trần Phú, tp Vinh

NPV : Em học tập lớp nào?

Trung : Em học tập lớp 7B.

NPV : Em bao nhiêu tuổi?

Trung : 14 ạ. 

 

Câu 2. Complete the thẻ for yourself and write a similar conversation lượt thích the one in exercise 1.

Hoàn thành thẻ cho chính mình và viết một cuộc đối thoại giống như như trong bài tập 1.

*

Đáp án

Gợi ý làm theo mẫu sau:

*

 

Câu 3Look at the results of the survey. Then write the answers lớn the questions.

( Xem tác dụng của cuộc khảo sát. Sau đó viết câu trả lời cho các câu hỏi)

No.

Name

Age

Address

Distance to school

Means of transport

Living with

1

Tran Thanh An

14

15 Tran Hung Dao

3 km

Bicycle

Parents

2

Pham rã Bao

13

27 Nguyen DƯ

4 km

Bicycle

Aunt

3

Le Manh Cuong

13

134 Le Loi

300 m

Walking

Uncle

4

Nguyen Dinh Du

14

72 Cao tía Quat

8 km

Bus

Parents

5

Phan Thi Thu Ha

13

93 Tran Phu

. 500 m

Walking

Grandfather

a) How old is An? An là từng nào tuổi?

She is 14. Cô ấy 14 tuổi.

b) What is her family name? Họ của cô ý ấy là gì?

c) Where does An live? An sống sinh sống đâu?

d) How far is it from her house lớn school? Nhà của cô ấy ấy mang lại trường bao xa?

e) How does An go khổng lồ school? An đi học như rứa nào?

f) Who does An live with? Ai sống với ai? 

Đáp án

b) It"s Tran . Họ của cô ấy ấy là Trần

c) 15 Tran Hung Dao.

d) It"s 3 km from her house to the school. Từ đơn vị cô ấy mang đến trường xa 3 cây số. 

e) An goes to school by bicycle. Cô ấy cho trường bằng xe đạp. 

f) An lives with her parents. An sinh sống với bố mẹ cô ấy. 

 

Câu 4. Write similar questions and answers about Bao, Cuong, Du & Thu Ha.

( Viết thắc mắc và câu vấn đáp tương trường đoản cú về Bảo, Cường, Du với Thu Hà.)

a) ...........................................................................................................

b) ...........................................................................................................

c) ...........................................................................................................

d) ..........................................................................................................

e) ..........................................................................................................

f) ........................................................................................................... 

Đáp án

Gợi ý tuân theo mẫu sau bằng phương pháp thay tên và thông tin của từng các bạn cho thích hợp hợp

a) How old is An? An là từng nào tuổi?

She is 14. Cô ấy 14 tuổi.

Xem thêm: Anh Sẽ Trở Về Xin Em Em Đừng Buồn Hãy Mạnh Mẽ Chờ Bình Minh Trong Cô Đơn

b) What is her family name? Họ của cô ý ấy là gì?

c) Where does An live? An sống làm việc đâu?

d) How far is it from her house to lớn school? Nhà của cô ấy mang lại trường bao xa?

e) How does An go khổng lồ school? An đến lớp như nuốm nào?

f) Who does An live with? Ai sinh sống với ai? 

Trả lời

b) It"s Tran . Họ của cô ấy là Trần

c) 15 Tran Hung Dao.

d) It"s 3 km from her house to lớn the school. Từ đơn vị cô ấy mang đến trường xa 3 cây số. 

e) An goes to lớn school by bicycle. Cô ấy mang đến trường bằng xe đạp. 

f) An lives with her parents. An sinh sống với phụ huynh cô ấy. 

 

Câu 5. Write the answers to lớn the questions about yourself.

 ( Viết câu trả lời cho các thắc mắc về bạn dạng thân bạn.)

a) What is your name? ( Tên bạn là gì?)

b) How old are you? ( Bạn từng nào tuổi? )

c) Where vày you live? ( Bạn sống sinh sống đâu?)

d) How far is it from your house lớn school? ( Nhà của khách hàng đến trường bao xa?)

e) How do you go to school? ( Bạn đến lớp như nỗ lực nào?)

f) Who vì chưng you live with? ( Bạn sống chung với ai?) 

Đáp án

Tùy vào câu vấn đáp của học sinh về phiên bản thân mình. Nhờ vào gợi ý bài bác 3, 4 bên trên 

 

Câu 6There is one mistake in each sentence. Underline then correct the mistakes.

( Có một lỗi trong những câu. Gạch ốp dưới tiếp nối sửa lỗi.)  

a) I from England.

b) My name Mai.

c) This is Paul. He teach French. 

d) - What is your addresses ?

- It"s 150 Kim Ma Street.

e) My daughter"s name are Hoa.

f) Where"s he at the moment ?

- He"s in home.

g) Does she likes sports?

h) - How long is it from here lớn your school?

- It"s about 3 km 

Đáp án

a) I am from England.

b) My name is Mai.

c) He teaches French.

d) What is your address?

e) My daughter"s name is Hoa.

f) He"s at home.

g) Does she like sports?

h) How far is it from here lớn your school?

Dịch

a) Tôi đến từ nước Anh.

b) thương hiệu tôi là Mai.

c) Ông dạy tiếng Pháp.

d) Địa chỉ của bạn là gì?

e) Tên con gái tôi là Hoa.

f) Anh ta ở nhà.

g) Cô ấy thích thể thao?

h) nhà trường của khách hàng xa đến hơn cả nào? 

 

Câu 7. Read the dialogue, then complete the student thẻ of Hieu.

( Đọc hội thoại, sau đó điền không thiếu thẻ học sinh của Hiếu.)

 

 

Family name:

STUDENT CARD

(1)............................. Middle name : THU

Given name:

(2).............................

Grade:

(3).............................

Age:

(4).............................

School:

Thuc Nghiem Secondary School

School address: (5)..............................................

Home address:

(6).........................................

A: How bởi you do.

B: How vị you do. My name is Trung. What’s your name?

A: My name is Hieu, my family name’s Hoang. Glad lớn meet you.

B: Me, too. Where are you living now, Hieu?

A: At 225 Kim Ma Street.

B: Are you a student at Thuc Nghiem Secondary School?

A: Yes, I am. I’m in class 7A3.

B: Oh, you must be 13 then. What is your school address? Maybe I will come by some time.

A: It’s 50 Lieu Giai Street. Oh, 7 have khổng lồ go now, but I hope lớn see you at my school.

B: OK, bye.

Dịch

A: Xin chào.

B: Xin chào. Thương hiệu tôi là Trung. Tên các bạn là gì?

A: Tôi thương hiệu là Hiếu, tên tôi là Hoàng. Siêu vui được gặp bạn.

B: Tôi cũng vậy. Bây giờ bạn đã ở đâu, Hiếu?

A: trên 225 Kim Mã.

B: chúng ta là sv trường thcs Thúc Nghiêm?

A: Vâng, tôi đây. Tôi đã ở lớp 7A3.

B: Oh, bạn phải 13 tuổi rồi. Địa chỉ trường học của khách hàng là gì? chắc rằng tôi sẽ đến 1 thời gian.

A: Đây là 50 Liễu Giai. Oh, 7 đề nghị đi bây giờ, nhưng lại tôi hy vọng sẽ chú ý thấy chúng ta ở trường học tập của tôi.

B: OK, tạm bợ biệt. 

Đáp án 

 

 

Family name:

STUDENT CARD

(1) Hoang Middle name : THU

Given name:

(2) Hieu

Grade:

(3) 7A3

Age:

(4) 13

School:

Thuc Nghiem Secondary School

School address: (5) 50 Lieu Giai

Home address:

(6) 225 Kim Ma

 

Câu 8. Write WH-questions for the underlined parts. The first one is done for you.

( Viết WH-câu hỏi cho các phần gạch men chân. Ví dụ trước tiên được thực hiện cho bạn.) 

a) My family & I live on 49 Hai ba Trunq Street. (Where)

----> Where vì chưng your family và you live?

b) My mother is a receptionist at the Cleverlearn Language Centre. (What)

( Mẹ tôi là nhân viên tiếp tân trên Trung tâm ngôn từ Cleverlearn)

.............................................................................................. ?

c) It’s about 2 kilometers from my house khổng lồ the movie theatre. (How far)

 

( Nó giải pháp nhà tôi khoảng 2 km về rạp chiếu phim phim)

................................................................................................

d) We have math and literature every Monday morning. (When)

( họ có toán với văn học tập mỗi sáng thiết bị Hai)

.......................................................................................... ?

e) In hot weather, people often feel thirsty. (How)

( Trong khí hậu nóng, bạn ta thường cảm xúc khát)

.......................................................................................... ?

f) All the students in class 7A3 come from Ha Noi. (Where)

( Tất cả học viên lớp 7A3 tới từ Hà Nội)

............................................................................................... ?

Đáp án

b) What does your mother do? Mẹ chúng ta làm nghề gì?

c) How far is it from your house to lớn the movie theatre? Bao xa từ nhà bạn đến rạp chiếu phim phim?

d) When vì you have Math và Literature? Khi nào các bạn có môn Toán với Ngữ Văn?

e) How bởi people feel, in hot weather ? Mọi fan cảm thấy ra làm sao khi tiết trời nóng?

f) Where vày all the students in class 7A3 come from? Tất cả các học viên lớp 7A3 tới từ đâu?